รับประกันสินค้า


เงื่อนไขการรับประกันสินค้า 

 

เพื่อความพึงพอใจและความสบายใจ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ ชิปโพล่า

บริษัท ชิปโพล่า จำกัด ขอมอบการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา หากท่านได้รับสินค้าแล้ว ตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ มีปัญหาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและรายละเอียด คุณสมบัติที่ได้แจ้งไว้ ท่านสามารถ ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าทดแทนได้ ไม่เกิน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า

และเพื่อความมั่นใจกับมาตรฐานและความปลอดภัยที่มีต่อผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ ชิปโพล่า

บริษัท ชิปโพล่า จำกัด ขอมอบการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา เป็นเวลา 1 ปี หลังจากได้รับสินค้า ทางบริษัทฯ แนะนำให้ท่าน ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง เพื่อสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองสำหรับท่านเอง

 

ด้านล่างนี้คือรายละเอียดของความคุ้มครองภายใต้เงี่อนไขการรับประกัน และลิงค์สำหรับลงทะเบียนเพื่อรับประกันผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบว่าท่านได้ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว พร้อมสำหรับการติดต่อ ขอรับการบริการ ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วและประสิทธิภาพมากขึ้นในกรณีที่คุณต้องการติดต่อและขอรับบริการ ต่างๆกับเรา

 

เงื่อนไขการรับรับประกันทั่วไป

 

1) ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆของ Sheepola จะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น

 

2) เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อลงทะเบียน ในระบบของเรา ตามความเป็นจริง โดยทางระบบจะเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อการคุ้มครองการรับประกันผลิตภัณฑ์ไว้ตลอดการใช้งาน ทั้งนี้ ท่านจะต้องแสดงใบเสร็จเงิน/ใบกำกับภาษี หรือข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ตามลำดับเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในกรณีที่่ท่านต้องการเข้ารับบริการ

 

3) Sheepola  มีสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการในส่วนของการซ่อมแซมและบริการ ตามความเป็นจริง โดยจะมีการแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้าก่อนเพื่อให้รับทราบและยืนยันการรับค่าบริการ นั้นๆ  

 

6) เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยบริษัท ชิปโพล่า จำกัดและตัวแทนจำหน่ายสินค้า ที่ได้รับการรับรองจากบริษัท ชิปโพล่า จำกัดเท่านั้น

 

7) การรับประกันจะครอบคลุมถึงเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศไทยเท่านั้นและการให้บริการตามการรับประกันจะต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่ยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

 

เงื่อนไขและข้อยกเว้นไม่รับประกัน

 

1) ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม และความผิดพลาดหรือความประมาท ซึ่งเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์

 

2) อาการเสียหรือความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำงานของเหลว หรือ อาหารหกใส่ผลิตภัณฑ์, เหงื่อซึมเข้าเครื่อง, หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือเนื่องมาจากการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดไปจากที่บริษัทฯกำหนด

 

3) การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือ รอยเปรอะเปรื้อน และภัยจากสัตว์หรือแมลงกัดแทะ

 

4) รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้น บนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า

 

5) การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปหลังจากเกินกำหนด 7 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์

 

6) ส่วนประกอบใดๆซึ่งถูกเปลี่ยนโดยชิ้นส่วนที่ไม่ใด้จัดจำหน่าย หรือเห็นชอบโดยบริษัท ชิปโพล่า จำกัด หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งถูกถอดชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแซม จากพนักงานใดๆที่ไม่ใช่พนักงานบริษัท ชิปโพล่า จำกัด


 

วิธีการลงทะเบียนรับประกัน

 

 

ลงทะเบียนรับประกัน